Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie rozpoczyna się w 1928 roku. Wtedy to zapadła decyzja, by na terenie dzielnicy Poręba – Górka otworzyć szkołę.
Podczas zaboru rosyjskiego nie było tutaj zorganizowanej nauki szkolnej. Rodzice osobiście wynajmowali nauczycieli dla własnych dzieci celem nauczania ich podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Po odzyskaniu niepodległości wynajmowano pomieszczenia do nauczania w prywatnych domach. Dzieci z Poręby oraz z Poręby - Górki uczyły się w budynku Rydzego. Na Kierszuli pobierały dzieci naukę u Sadowskiego i u Kępy. Nauczanie prowadził jeden nauczyciel. Do wyjątków należały dzieci, którym udało się ukończyć naukę zakresie pełnej szkoły podstawowej. Ogólnie dzieci kończyły edukację w zakresie klasy trzeciej, czwartej, piątej.
Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie tworzą dzielnice obecnego miasta Poręba: Kierszula oraz Górka.

1928 - 1944

W 1928 r. Fabryka Maszyn przekazała działkę do budowy szkoły w Porębie Górce. Rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych.

Organizację robót budowlanych prowadził zarząd gminy w Porębie. Wójtem gminy był wtedy Karcz Antoni zamieszkały w Krzemiędzie.

W 1932 roku dzieci z Poręby - Górki i Kierszuli uczyły się już w czterech izbach lekcyjnych w nowym budynku szkolnym. Szkoła miała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II w Porębie Górce stopień organizacyjny szkoły stanowił 6 oddziałów. Kierownikiem szkoły był Goc Józef nauczyciele Goc Wanda, Szota. Szotowa później Rajczykowa. Religii uczył Bętkowski. W tym samym czasie mieszkańcy Kierszuli na własnej działce postawili budynek w nim prowadzono zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.historia1

Taki stan edukacji w tutejszym obwodzie szkolnym trwał do wybuchu drugiej wojny światowej.

W dniu 3 czerwca 1938 r. wizytował szkołę dr Stanisław Kursa z Inspektoratu Oświaty w Sosnowcu.

W dniu 3 września 1939 r. Porębę zajęli Niemcy. W szkole zakwaterowano wojsko niemieckie. 26 września 1939 r. Żandarm w Zawierciu zezwolił na otwarcie szkół w powiecie zawierciańskimdla dzieci polskich.

Dzieci z obwodu szkolnego z Poręby oraz z obwodu Poręby - Górki uczyły się na zmiany w Porębie - Górce. Inspektorem szkolnym na powiat zawierciański był Antoni Szaper - w 1944 r. wywieziony z rodziną do obozu. Kierownikiem szkoły były nauczycielki Skibińska Maria, Osys Kazimiera.
Rok szkolny 1939 / 40 zakończył się 31 marca. Nowy rok szkolny rozpoczęto 5 kwietnia, a zakończono 21 lipca 1940 r. Przed zakończeniem nauki Niemcy rozkazali zebrać podręczniki rzekomo do przechowania na okres ferii. Podręczniki przekazali na makulaturę.

Po feriach 1940 r. szkoły w powiecie zawierciańskim zamknięto. Zajęcia w szkołach wznowiono dopiero na początku lipca 1942 r. Dzieci przychodzące do szkoły były wykorzystywane do zbierania owoców leśnych - jagód, poziomek, malin lub oplewiały uprawy w gospodarstwie folwarcznym w Porębie. Nauka w szkole odbywała się tylko w dni wolne od pracy. Nauczyciele wtedy jak najwięcej przekazywali wiadomości z języka polskiego, matematyki i nauki o przyrodzie.
W lipcu 1944 r. w budynku szkoły w Porębie - Górce zakwaterowano formacje robocze Ukraińców i Czechów służących dla Niemców. Nauka do końca okupacji została przerwana.

 1945 - 1970

Po wyzwoleniu Poręby 20 stycznia 1945 r. Rok szkolny rozpoczął się 19 lutego a zakończył 7 lipca 1945 r.

W szkole zatrudnione były tylko 2 nauczycielki. Funkcję kierownika szkoły pełniła p. Czarniak Aniela. Pierwszym inspektorem szkolnym na powiat zawierciański był Skowron Piotr. Powiat zawierciański włączono do Kuratorium Śląskiego w Katowicach.

Na fotografii pierwszy kierownik szkoły Aniela Czarniak. Obok uczennica Teofila Głąbińska (Kłys).    

 

 

 

 

     Na fotografii pierwszy kierownik szkoły Aniela Czarniak.
     Obok uczennica Teofila Głąbińska (Kłys).

 

 

 

 

 

Dzieci przerośnięte wiekiem kończyły w trybie przyśpieszonym 2 klasy w okresie jednego roku szkolnego. 10 listopada 1945 r. wizytował szkołę inspektor z Zawiercia Piotr Skowron. Istniała tu Publiczna Szkoła Powszechna II stopień o 3 siłach nauczycielskich. Stan uczniów zapisanych wyniósł w klasie I - 36 w klasie II - 46, w klasie III - 30, w klasie IV - 17 razem 129. Praktycznie w szkole pracowała tylko 1 nauczycielka, 2 sporadycznie dochodziły. Wobec braku obsady kadrowej dzieci z klas V I VI zostały odesłane do Szkoły Podstawowej w Porębie. Klasy I - II uczyły się oddzielnie po 2 godziny dziennie, klasy III - IV były łączone.

W 1946 r. Publiczna Szkoła Powszechna w Porębie Gorce otrzymała I stopień organizacyjny - 7 oddziałów o 3 nauczycielach. Do szkoły uczęszczało 164 dzieci. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Klasy I - II oddzielnie. Jedną z 4 istniejących izb lekarskich przeznaczono na mieszkanie dla kierownika szkoły. W budynku szkolnym założono instalację elektryczna. Kierownikiem szkoły był Smak Antoni, nauczyciele Smak Maria, Chosaj Anna.

W roku szkolnym 1946 / 47 uczęszczało do szkoły 170 uczniów. Pracowali nauczyciele: Smak Antoni - kierownik szkoły, Smak Maria, Chosaj Anna. Nauka odbywała się wciąż w klasach łączonych. W roku szkolnym 1947 / 48 uczęszczało do szkoły 148 uczniów. Od miesiąca marca 1948r. pracowały w szkole tylko 2 nauczycieli. Kierownik szkoły Smak otrzymał płatny urlop na studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym we Wrocławiu.

21 kwietnia 1948 r. wizytował szkołę inspektor szkolny z Zawiercia Piotr Skowron.

W roku szkolnym 1948 / 49 przydzielono szkole 4 etaty nauczycielskie. Uczęszczało do szkoły 180 uczniów. Przypadało obciążenie na I nauczyciela 45 uczniów. Praktycznie pracowały w szkole tylko 3 nauczycielki. Obciążenie na jedną siłę pedagogiczną wynosiło 60 uczniów.

Na fotografii otwarcie roku szkolnego 1948/49. Dzieci przed budynkiem szkolnym i nauczyciele w środku. Od lewej Zielińska Barbara (Cieślik), Aniela Chosaj - kierownik szkoły, Wesołowska Alicja.

 Na fotografii otwarcie roku szkolnego 1948/49. Dzieci przed budynkiem szkolnym i nauczyciele w środku.
Od lewej Zielińska Barbara (Cieślik), Aniela Chosaj - kierownik szkoły, Wesołowska Alicja.

W roku szkolnym 1949 / 50 kierownikiem szkoły został mianowany Alojzy Durczok, który pełnił funkcję kierowniczą również w roku 1950 / 51. W tym okresie uczyły nauczycielki: Alicja Wesołowska, Krystyna Świerzawska, Barbara Zielińska / Cieślik/.

Od 1945 r. nie brano pod uwagę specjalizacji nauczycieli w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Zakłady kształcenia nauczycieli licea pedagogiczne przygotowywały nauczycieli uniwersalnie do nauczania poszczególnych przedmiotów. I tak w tutejszej szkole nauczyciele realizowali proces dydaktyczno - wychowawczy w poszczególnych klasach i przedmiotach obowiązywał tygodniowy wymiar pracy nauczyciela 36 godzin.

Od 1 września 1951 r. mianowany przez Wydział Oświaty w Zawierciu Mieczysław Zmuda objął funkcję kierownika szkoły. Alojzy Durczok otrzymał posadę kierownika szkoły powszechnej w Niegowonicach p. Zmuda uczył w starszych klasach języka polskiego i matematyki. Pozostałych przedmiotów w klasach uczyli nauczyciele: Teresa Bielecka, Jan Machelski, Marian Kuc do 1956 r.

Od 1 września 1952 r. została wprowadzona nazwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie. Nazwa "szkoła podstawowa" zamiast powszechna wprowadzono w całej Polsce. Kierownikiem Wydziału Oświaty był Walenty Miciński.


W 1955 r. dokończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie. Na piętrze urządzono trzy sale lekcyjne, mieszkanie i gabinet kierownika szkoły. Na poddaszu 2 izby lekcyjne oraz mieszkanie zastępcze dla nauczyciela. Duży wkład pracy wnieśli rodzice.

Fundusze na zakup materiałów budowlanych przekazał generał Jerzy Ziętek wóczesnyWojewoda Katowicki.

Budynek szkoły powiększony w 1955 roku. Pani Zenobia Jamborska ze swoją klasą w 1960 roku.

Budynek szkoły powiększony w 1955 roku. Pani Zenobia Jamborska ze swoją klasą w 1960 roku.

15 maja 1956 r. wizytowała zajęcia wychowania fizycznego w szkole Barbara Cieślik jako instruktor po ukończonym studium. Wizytująca stwierdziła co następuje: stopień organizacyjny szkoły 7 oddziałów, uczęszcza do szkoły 140 uczniów. Wychowanie fizyczne prowadzą Sabina Ciuk w klasie I - V Jan Machelski w klasach VI - VII.

W okresie kierowania pracą w szkole przez p. Mieczysława Żmudę nauczyciele specjalizowali się w nauczaniu przedmiotów samodzielnie lub na dokształceniu uzupełniającym. Rozwijała się samorządność dzieci poprzez działalność organizacji. Pan Zmuda uczył historii, geografii i opiekował się spółdzielnią uczniowską. Od 01 września 1956 Zofia Kowalewska uczyła w klasach I - III do 01 września 1966 r. p. Henryka Rubin uczyła matematyki w klasach V - VII od 1958 do 1962 r. , p. Zenobia Jamborska uczyła historii klasy I - IV i profesjonalnie opiekowała się drużyną zuchów oraz samorządem uczniowskim. Pani Teresa Bielecka uczyła w klasach I -IV do 1963 r.

Od 01 września 1963 r. Maria Juras uczyła matematyki w klasach V - VII. Opiekowała się kołem PCK.

Od 01 września 1956 p. Anna Gęgotek uczyła języka polskiego do 01 września 1967 w klasach starszych oraz języka rosyjskiego. Opiekowała się organizacjąS.K.O.

Od 01 września 1966 Helena Więckowska Uczyła w klasach młodszych i prowadziła zajęcia świetlicowe. Od 01 września 1966 p. Krystyna Marszałek (Panek) uczyła do 1983 fizyki i chemii. Opiekowała się harcerską drużyną do 1967 r.

Od 01 września 1967 p. Jadwiga Dziura (Rauk) uczyła języka rosyjskiego oraz języka polskiego w klasach V - VIII. Prowadziła drużynę harcerską.

1970 - 1990

 Od 01.12.1970 r. p. Grażyna Mazur prowadziła zajęcia w świetlicy. Uczyła w klasach młodszych oraz geografii. Pan Jan Machelski uczył biologii i prowadził wychowanie fizyczne
z chłopcami. Od 01 września 1972 r. Teresa Leśniewska uczyła w klasach I - III oraz prowadziła zajęcia praktyczno - techniczne w klasach starszych. W okresie ferii dzieci pod opieką wychowawczyń z tutejszej szkoły wyjeżdżały na kolonie letnie oraz zimowiska.

Nauczycielki SP nr2 w Porębie. Od lewej Maria Juras, Anna Gęgotek, Zenobia Jamborska, uczennica Barbara Hąc, Krystyna Panek.

Nauczycielki SP nr2 w Porębie. Od lewej Maria Juras, Anna Gęgotek, Zenobia Jamborska, uczennica Barbara Hąc, Krystyna Panek.

Z okazji okolicznościowych uroczystości w szkole Drużyna zuchowa " Borowik" oraz drużyna harcerska wystawiały program artystyczny organizowany przez opiekujące się panie tymi drużynami.

Drużyna Zuchowa "Borowiki". Instruktorka drużyny pani Zenobia Jamborska.

Drużyna Zuchowa "Borowiki". Instruktorka drużyny pani Zenobia Jamborska.

Drużyna harcerska im. K. Świerczewskiego. Opiekunka drużyny Jadwiga Rauk.

Drużyna harcerska im. K. Świerczewskiego. Opiekunka drużyny Jadwiga Rauk.

1963 od 8 do 16 stycznia wizytował prace szkoły p. Stanisław Jopek - wizytator szkolny, wysokiej klasy pedagog.

Inspektorem szkolnym był mgr Piotr Grzyb. Od 3 lutego do 18 lutego Wydział Oświaty w Zawierciu przeprowadził wizytację w sprawie przygotowania do wprowadzenia reformy szkolnej. Całym wizytatorem szkoły był p. Stanisław Jopek.

Od 01 wrzesień 1966 r. wprowadzono program 8 oddziałów. Ilość 5 sal lekcyjnych oraz pracownia fizyczna zapewniały prawidłową realizację programu 8 oddziałów. 1967 r. w ramach inwestycji K.O.S. w Katowicach nastąpiła dalsza rozbudowa szkoły. Wybudowana została zastępcza sala gimnastyczna oraz urządzenia socjalne: kuchnia, jadalnia, zamontowano centralne ogrzewanie.

W 1969 r. w jadalni wprowadzono zajęcia świetlicowe dla dzieci. P. Więckowska Helena pełniła funkcję kierownika świetlicy, a p. Jan Machelski był wychowawcą świetlicy oraz prowadził "zajęcia wyrównawcze".

31 sierpnia 1979 r. mgr Mieczysław Żmuda odszedł na emeryturę. Dyrektorem szkoły został mianowany p. Tomasz Kłys, Inspektorem Oświaty w Zawierciu był mgr Feliks Adler, a kuratorem okręgu szkolnego w Katowicach dr Tadeusz Pałys. P. Kłys objął prowadzenie kultury fizycznej. Uczył zajęć praktyczno - technicznych w klasach V - VIII. Uczył śpiewu i muzyki w klasach IV - VIII, zespół wokalny prowadził naukę gry na dzwonkach hromatycznych dzieci klas III - IV.


Zespół nauczycielek miał pełne kwalifikacje do nauczania wybranych przedmiotów. Pani Zenobia Jamborska uczyła w klasach I - III i pełniła funkcje drużynowej zuchów.<> Pani Teresa Leśniewska uczyła klasę III i prowadziła zajęcia techniczne dziewcząt. Opiekowała się SKO, pani Maria Juras uczyła matematyki, pani Grażyna Mazur uczyła w klasach młodszych oraz geografii, była opiekunką koła PCK, pani Jadwiga Rauk uczyła języka polskiego, języka rosyjskiego i była drużynową drużyny harcerskiej, pani Krystyna Panek uczyła fizyki i chemii. Mgr Mieczysław Żmuda zatrudniony na pół etatu uczył historii i przysposobienia obronnego.


W roku szkolnym 1982 / 1983 obowiązywał tygodniowy wymiar zajęć dydaktyczno - wychowawczych nauczyciela 26 godzin. Grono Pedagogiczne zwiększyło się do 14 osób. Na własną prośbę zostali zatrudnieni: mgr Aleksandra Derej nauczycielka języka polskiego, p. Teofila Kłys - nauczycielka geografii, inż. Beata Krasoń - zajęcia praktyczno - techniczne i rysunek, p. Włodzimierz Rubin - nauczyciel matematyki, p. Alicja Nowak - nauczycielka języka polskiego. Odeszła do SP NR 4 w Zawierciu pani Jadwiga Rauk. 01 września 1983 r. odeszły do SP nr 3 w Zawierciu pani Alicja Nowak, mgr Krystyna Panek.

Zatrudniona została mgr Teresa Drabek. Uczyła fizyki i chemii, matematyki. Pani Juras Maria została mianowana kierownikiem świetlicy. Zatrudniona mgr Anna Góral uczyła 4 godziny języka rosyjskiego.

Na podstawie karty nauczyciela wydanej 1982 r. obowiązywały nowe postanowienia. 18 godzin obowiązywał nauczyciela tygodniowo wymiar zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach przysługują tytuły służbowe: dyrektor szkoły, wicedyrektor lub kierownik świetlicy, biblioteki.

W pracy szkoły wychowawcy integrowali działalność organizacji dziecięcych. Aktywizowała się w programie wychowawczym organizacja Z.H.P 1982 r. drużyna koedukacyjna została podzielona na harcerzy i harcerki. Drużyna harcerska na uroczystej zbiórce otrzymała imię Hanki Sawieckiej i nr 20.

Uroczystość nadania imienia drużynie harcerek.

Uroczystość nadania imienia drużynie harcerek.

Młodzież harcerska uczestniczyła w obozach zagranicznych - 19 w Niemczech, 19 w Czechach. Kierownikiem obozów był pan Włodzimierz Rubin.

Harcerki i harcerze chętnie brali udział w rajdach po jurze i w obozach harcerskich. Opiekę nad drużynami rajdowymi sprawowali: drużynowa Grażyna Mazur, dh phm Rubin Włodzimierz i Hm Kłys.

Na zdjęciu czołowa grupka drużyny rajdowej.

 

 

 

 

Na zdjęciu czołowa grupka drużyny rajdowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 sierpnia 1986 odeszli na emeryturę Teofila Kłys i Tomasz Kłys, Helena Więckowska.

1 września 1986 r. dyrektorem szkoły został Włodzimierz Rubin, a funkcję gospodarza miasta pełnił Burmistrz Włodzimierz Spyra ( do 10.11.2002r). Inspektorem Oświaty w Porębie był inż. Maciej Rudzki. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole - 10 osób. Dyrektor szkoły uczył matematyki. Wybudowano boisko do piłki siatkowej oraz koszykówki. Pracownię zajęć technicznych doposażono w nowoczesne urządzenia. 31 sierpnia 1987 r. odszedł na emeryturę p. Machelski.

W roku szkolnym 1987 / 88 uczniów w szkole było 134 a funkcję wychowawczyń w klasach pełniły i uczyły:

 • Wystrychowska Elżbieta - oddział przedszkolny
 • Mirowska Ilona - klasa pierwsza
 • Pani Zenobia Jamborska klasa druga 31.08.1988 odeszła na emeryturę
 • Pani Grażyna Mazur - klasa III
 • Pani Teresa Leśniewska - klasa IV
 • Pani Beata Krasoń - wychowawstwo klasa V, nauka zajęcia techniczne i rysunek
 • mgr Maria Machura wychowawca klasy VI nauka historii
 • mgr Aleksandra Derej - wychowawca klasy VII, nauczanie języka polskiego.
 • Kierownikiem świetlicy była p. Elżbieta Drabek.

31.08.1990 r. Pan Włodzimierz Rubin ustąpił z pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Zaangażował się do nauczania matematyki w pełnym wymiarze godzin.

Od 01.09.1990 r.funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Aleksandra Szewczyk - Derej

31.08.1999 r. p. Włodzimierz Rubin odszedł na emeryturę.

Od 01 września 1990 r. przeprowadzono reformę szkolnictwa w Polsce. W szkołach podstawowych realizuje się program 6 oddziałów. Po zakończeniu 6 klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie uczniowie przechodzą do trzyletniego gimnazjum w Porębie.

1990 - 2005

W latach 1990 - 31.08.2002 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie pełniła mgr Aleksandra Szewczyk - Derej.

Kadrę pedagogiczną w tym okresie stanowili:
 

 •     Beata Cichecka,
 •     Elżbieta Drabek (do 1999 r.),
 •     Teresa Drabek (do 1997 r.),
 •     Beata Krasoń,
 •     Maria Machura,
 •     Grażyna Mazur,
 •     Ilona Mirowska,
 •     Magdalena Hajdas (1997 - 2002 r.),
 •     Ewa Olszańska - Rok ( do 1996r.),
 •     Anna Kwapisz - Pańczyk,
 •     Beta Kubicz (do 2000r.),
 •     Włodzimierz Rubin (do 1999 r.),
 •     Wojciech Wnuk (1996 - 2000 r.),
 •     Agnieszka Wierzbińska,
 •     Elżbieta Wystrychowska,
 •     Ks. Jerzy Kuliś.

 

Dyrektorka szkoły podejmowała działania, których celem było podnoszenie poziomu pracy dydaktyczno - opiekuńczej szkoły. Praca ta zapewniała warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Szkoła otaczała opieką uczniów zdolnych celem przygotowania do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz egzaminów wstępnych do szkół średnich.


W 1995 r. uczennica Małgorzata Marcinkowska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i została finalistką uzyskując 7 lokatę w olimpiadzie z języka polskiego. Uczeń Zbigniew Adamus odnosił sukcesy w olimpiadzie z fizyki na szczeblu wojewódzkim oraz w rejonie z matematyki.


Szkoła zapewniała uczestnictwo uczniów w różnych formach życia kulturalnego. Jako jedyna szkoła Poręby zapoczątkowała w tym czasie wyjazdy na " Zieloną Szkołę" i nieprzerwanie kontynuuje tę akcję do dziś. To niejednokrotnie jedyna szansa wyjazdu dzieci poza miejsce swojego zamieszkania. Wszystkie uroczystości szkolne, np. pasowanie uczniów, Dzień Niepodległości, Wigilia, Dzień Ziemi, udział w Przeglądzie Artystycznym Szkół, uroczystości zakończenia roku szkolnego zawsze pozostawiły niezapomniane wrażenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wykonano różne zadania administracyjno - gospodarcze: wymieniono część stolarki okiennej, wykonano prace tynkarsko - renowacyjne, odwodniono teren wokół budynku szkoły, podłączono instalację ogrzewania gazowego, modernizowano boiska szkolne. Wiele z tych prac wykonano dzięki angażowaniu się rodziców do pracy na rzecz szkoły.

Lata 90-te to czas stopniowych zmian w oświacie. W 1992 r. nastąpiło przejęcie placówki pod zarząd Urzędu Miejskiego. W roku 1993/1994 wprowadzono język angielski do klas V - VII. Podniesiono wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Wszyscy nauczyciele SP2 podnieśli swoje kwalifikacje kończąc studia wyższe. Uzyskali również dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

W roku szkolnym 1999 / 2000 wdrożona została reforma systemu Edukacji. Szkoła Podstawowa nr 2 stała się sześcioletnią Publiczną Szkołą Podstawową. W czerwcu 2000 r. po raz ostatni mury szkoły opuścili absolwenci klasy VIII. W czerwcu 2001 r. pierwsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i rozpoczęli naukę w gimnazjum. Pierwszy sprawdzian uczniów klasy VI odbył się 10 kwietnia 2002 r.
 


Od września 01.09.2002 r. w wyniku konkursu funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie pełni mgr Anna Kwapisz - Pańczyk.

W wyniku wyborów powszechnych burmistrzem miasta zostaje mgr Jan Macierzyński, a mianowanym na stanowisko wice burmistrza mgr Marek Śliwa.

Pracę w szkole rozpoczynają nowi nauczyciele:
 

 •     Magdalena Mysur,
 •     Wioletta Dziechciarz (20002 - 2005),
 •     Sebastian Wilczyński (2002 / 2005),
 •     Sylwia Jaworska - Szczęch ( od 2004),
 •     Izabela Orman - Poma (od 2005).


W 2004 r. na zasłużoną emeryturę odeszła wieloletnia nauczycielka klas I - III Pani Grażyna Mazur.

Zgodnie z działalnością statutową szkoły podejmuje się działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły zgodnie z wymaganiami i standardami. Praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w celu rozwijania umiejętności i zdolności uczniów oraz ich rozwoju emocjonalnego. Zadanie to jest realizowane poprzez różnorodne metody nauczania. Nauczyciele wykorzystują pomoce dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem techniki przekazu multimedialnego. Wzbogacany jest warsztat pracy nauczycieli poprzez zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, edukacyjnych i multimedialnych.

Szkoła zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami i zgodnie z wyuczonymi specjalnościami przydziela przedmioty nauczania. Nauczyciele przywiązują dużą wagę do doskonalenia zewnętrznego. Efektywnie wykorzystują zdobyte umiejętności w bezpośredniej pracy z uczniem. Nauczyciele ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a ich osiągnięcia są doceniane i upowszechniane.

Efektem pracy nauczycieli są coraz wyższe wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klasy VI. Diagnozowane są wybrane obszary działalności szkoły. Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej i wychowawczej pozwala stwierdzić, że proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o odpowiednie metody nauczania. Stwarza możliwości kształtowania umiejętności, rozwijania zainteresowań. Oddziaływania pedagogiczne uwzględniają potrzeby wiekowe dzieci i zapewniają dobre samopoczucie w szkole, wyzwalając chęć do aktywności poznawczej, emocjonalnej.

Ocenie stanu warunków i efektów pracy szkoły służy mierzenie jakości pracy szkoły. Celem tych badań jest analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Do SP nr 2 uczęszczają dzieci, które znajdują się w obrębie tej szkoły, ale również uczęszczają uczniowie spoza obwodu szkoły. Rodzice chętnie wybierają SP nr 2 gdyż jest bezpieczna, klasy liczą średnio 15 uczniów, którzy mogą liczyć na indywidualną pomoc ze strony nauczycieli.


Szkoła rozpoznaje i analizuje przyczyny trudności w nauce swoich uczniów. Prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania, dostosowują zadania do poziomu i możliwości uczniów. Zauważalny jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.


Na zajęciach nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje porównywalne z egzaminami zewnętrznymi. Wyniki sprawdzianów są porównywalne z oceną wiedzy i umiejętności dokonywanej przez szkołę.


W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe. Działają koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego oraz kółka zainteresowań: wokalno - taneczne i komputerowe. Uczniowie i rodzice są bardzo dobrze zorientowani w ofercie zajęć dydaktycznych proponowanych przez szkołę. Nauka języka angielskiego realizowana jest od pierwszej klasy.

Nauczyciele wspierają rodziców w procesie kształcenia i wychowania ich dzieci poprzez rozmowy, pedagogizację, organizowanie prelekcji z udziałem specjalistów rzetelne informowania o postępach dzieci, reagowania na indywidualne potrzeby rodziców i ich dzieci.

Opieka i wychowanie, zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację jej zadań statutowych. Do silnych stron szkoły należą:

bardzo dobra atmosfera szkoły, czyli realizacja między nauczycielami, rodzicami i dziećmi
 

 •     atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów
 •     aktywny udział w różnego rodzaju konkursach
 •     systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci
 •     wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci
 •     zasoby materialne szkoły zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły

 

W szkole funkcjonują klasopracownie z języka polskiego i historii, przyrody, matematyki, nauczania zintegrowanego, oddziału przedszkolnego oraz pracownia komputerowa. Szkoła posiada zaplecze sportowe: salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią. Świetlica, oprócz dożywiania, prowadzi zajęcia edukacyjno - wychowawcze w pełnym wymiarze. Wszystkie pomieszczenia szkolne są funkcjonalne i estetyczne. W szkole jest możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego (magnetowid, DVD, ksero, fax, drukarka, telewizor).

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna

Nauczyciele tej szkoły rozpoznają szczególne uzdolnienia uczniów. Zwiększają wymagania edukacyjne. Czuwają nad ich przygotowaniem do konkursów.

Nauczyciele wypracowali metody pracy z uczniem zdolnym. Do pozytywnej oceny pracy szkoły przyczyniły się osiągnięcia i sukcesy uczniów.

W 2005 r. uczennica SP nr 2 Maryna Wąż została laureatką Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Częstochowie. Zakwalifikowała się i wzięła udział w XV Ogólnopolskim Festiwalu Słowa w Starachowicach. Uczennica ta otrzymała również indywidualne wyróżnienia w przeglądzie zespołów " Herody 2005" w Będzinie.

Sukcesy w konkursie recytatorskim odnosi uczennica Żaneta Wojaczek.

Uczennica Agnieszka Nowak otrzymała wyróżnienie i bardzo dobre wyniki w międzynarodowym konkursie matematycznym " KANGUR".

Agnieszka Nowak i Weronika Bryła otrzymały wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie " Eko - Planeta".

Co roku uczniowie uczestniczą w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i uzyskują bardzo dobre wyniki. W SP nr 2 buduje się nie tylko pozytywny, sprzyjający uczeniu się klimat. Kreowany jest również pozytywny obraz szkoły w środowisku, dlatego uczniowie biorą udział w uroczystościach lokalnych.

Integracji ze społecznością lokalną służyły Festyny Rodzinne zorganizowane w roku 2003 i 2004. Imprezy te zawsze należały do udanych, a zarobione pieniądze szkoła przeznaczała na między innymi zakup kserokopiarki. Była to okazja do zaprezentowania dorobku artystycznego szkoły. Dzieci wystąpiły w widowiskach " Szkolne Dziady Mickiewiczowskie" oraz " Wycieczka po jednoczonej Europie".

Przedstawienie " Z piosenką humorem po Europie" prezentowane były na IX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Szkół. Była to muzyczna podróż dzieci po Europie, w czasie której poznawano kulturę i zabytki państwa Unii Europejskiej.

Tradycją szkoły stały się coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka klasa 0 - III prezentują swoje umiejętności podczas spotkań z seniorami. Są wiersze, piosenki, tańce, życzenia i laurki.

Z inicjatywy dyrekcji oraz rodziców organizowane są zabawy sylwestrowe dla społeczności lokalnej. Współpraca z rodzicami układa się pomyślnie. Widać wielki wkład pracy i zaangażowania rodziców. Szkoła kontynuuje dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują firmy, które sponsorują działania szkoły. Są to firmy " Dorpol", "Probud", " Galwanex".

Dyrekcja szkoły we współpracy z rodzicami podejmuje i realizuje liczne zadania gospodarcze. Wymalowano klasy, korytarze, wycyklinowano parkiety w klasach i na Sali gimnastycznej. Wyremontowano łazienki na dolnym korytarzu. Zrobiono plac zabaw dla dzieci. Wymieniono pokrycie dachowe na starej części szkoły. Orynnowano salę gimnastyczną dokonano obróbki blacharskiej na nowej części szkoły. Sfinalizowano budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. Wymieniono drzwi do klas na górnym i dolnym korytarzu. Położono glazurę w łazienkach i świetlicy szkolnej.

Nowoczesna pracownia komputerowa

Nowoczesna pracownia komputerowa 

Szkoła pozyskała fundusze z Unii Europejskiej, dzięki którym utworzono nowoczesną pracownię komputerową z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi. Obecnie szkoła posiada 16 komputerów. Uczniowie i nauczyciele w pełni wykonują posiadaną bazę komputerową. Dzięki komputeryzacji szkoły zajęcia dla uczniów stały się niezwykle atrakcyjne. Dostęp do Internetu zmienił oblicze tej długotrwałej i zasłużonej placówki oświatowej na terenie dzielnic Poręby, Kierszula i Górka. Ukoronowaniem pracy i starań dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców stało się nadanie Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie imienia Jana Pawła II. Decyzję o nadaniu imienia podjęła Rada Miasta Poręba w dniu 26października 2005 r. To niewątpliwie przełomowy i historyczny moment w historii zasłużonej placówki oświatowej w Porębie.

2005 - 2012

NADANIE SZKOLE IMIENIA I INNE UROCZYSTOŚCI  ROK 2005/2006

Rok szkolny 2005/2006 upłynął w atmosferze przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mocno zaangażowali się w przygotowanie. Powodzenie każdej uroczystości zależy od dobrej organizacji, w tym celu został powołany zespół zadaniowy do spraw patrona szkoły. Ustalono harmonogram działań :

 • pani dyrektor Anna Kwapisz – Pańczyk nadzorowania całość przygotowań
 • ks. Jerzy Kuliś ufundował tablicę pamiątkową
 • pani Beata Cichecka wykonała projekt sztandaru
 • pani Ilona Mirowska przygotowała tablicę pamiątkową na gwoździe
 • pani Ilona Witkowska wykonała gablotę na sztandar
 • pani Elżbieta Wystrychowska wykonała tablicę pamiątkową „Historia naszej szkoły”
 • pani Maria Machura opracowała scenariusz części artystycznej
 • pani Agnieszka Wierzbińska nagrała hymn szkoły i przygotowała oprawę muzyczną części artystycznej
 • pani Beata Krasoń zaprojektowała i wykonała zaproszenia
 • pani Beata Cichecka i Sylwia Jaworska – Szczęch przygotowała dekoracje

 

Duży wkład w tę uroczystość wniósł organ prowadzący szkołę na czele z ówczesnym Burmistrzem panem Janem Macherzyńskim Wiceburmistrzem Markiem Śliwą i skarbnikiem miasta Krystyną Radwan.
W końcu nadszedł oczekiwany dzień 30 maja 2006 Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie nadano imię Jana Pawła II . Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. św. Jerzego w Porębie – Górce. Uczestniczył w niej biskup Stanisław Nowak.
Po mszy młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym przypomniano dokonania Wielkiego Polaka Jana Pawła II.

ROK 2011

12 maja 2011 r z okazji beatyfikacji Jana Pawła II znów odbyła się niezapomniana uroczystość. Przybyli na nią przedstawiciele władz miasta z Burmistrzem panem Markiem Śliwą. Wtedy również nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw, który powstał ze środków unijnych i  środków finansowych przekazanych przez organu prowadzącego o które to środki zabiegała  pani Dyrektor Anna Kwapisz-Pańczyk. Plac spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Cieszy się niezmiennym powodzeniem wśród najmłodszych dzieci szkoły.
 Od chwili nadania szkole imienia
co roku odbywa się w szkole uroczystość upamiętniająca pamięć patrona.
Są nimi „Dzień Patrona” oraz „Bieg Papieski”. W październiku 2011 r odbył się już jubileuszowy X „Bieg Papieski”.
W  czasie obchodów XXXVIII  Dni Poręby w 2011r  już po raz IX uczniom naszej szkoły zostały  przekazane symboliczne klucze do bram miasta. 

Rozszerzenie działalności szkoły

ROK 2007/2008

Placówka dba o kształtowanie swojego wizerunku w środowisku lokalnym, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i społeczności lokalnej Dyrektor szkoły podjął działania związane z utworzeniem  w szkole oddziałów przedszkolnych. Do tej pory w szkole funkcjonowała tylko klasa „0”. Ponieważ szkoła dysponowała  odpowiednią bazą mogła sprostać nowemu wyzwaniu.

 

W roku 2007/2008 zorganizowany został na terenie szkoły, za zgodą organu prowadzącego, oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 4 – 5 lat. W roku 2008/2009 powstały dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 4 – letnich i 5 letnich. Od 2009/2010 ze względu na potrzeby środowiska funkcjonują już 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3,4,5 i 6 – letnich. Przedszkole cieszy się powodzeniem w środowisku. Jest coraz większe zainteresowanie osób spoza miasta Poręba.

 

Był to strzał w „10” – bo zmniejszająca się liczba uczniów w szkole, oddziałach mogłaby być zagrożeniem dla istnienia szkoły.

ROK 2010/11

W roku szkolnym 2010/11 celu podwyższenia bezpieczeństwa w szkole przysposobiono pomieszczenie na portiernię, założono monitoring składający się z 5 kamer.

ROK 2009/2010

Systematycznie ulepszona była baza szkoły. Zakupiono pomoce dydaktyczne . W roku szkolnym 2009/2010 w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA” złożono dwa wnioski  I na zakup pomocy dydaktycznych i  II na utworzenie szkolnego placu zabaw.

 

Projekt napisała dyrektor szkoły.  W ramach I projektu szkoła otrzymała środki unijne w wysokości 10 000 zł. Przeznaczyła je na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupione pomoce służą do ćwiczeń motoryki dużej i małej. Są doskonałą pomocą dydaktyczną dzięki której uczniowie miło i ciekawie mogą spędzać czas.

 

W ramach II projektu „RADOSNA SZKOŁA” placówka otrzymała na zakup nowego placu zabaw kwotę 63 850 zł .  Projekt finansowany w 50 % przez Unie Europejską i 50 % organ prowadzący.

Rok 2012

Wygląd zmieniła również szkolna szatnia, w której w styczniu 2012 r zainstalowano nowoczesne szafki dla każdego ucznia. Nowa szatnia powstała dzięki staraniu dyrektora, sponsorów i pomocy finansowej RR.    W roku szkolnym 2011/2012 dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym za zgodą Burmistrza pana Marka Śliwy wprowadza dla klas IV-VI naukę dodatkowego, drugiego  języka obcego  jakim jest język niemiecki i tym samym rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu unijnego Indywidualizacja procesu naucznia, który w pełni będzie realizowany od września 2012r.Na ten cel szkoła pozyskała środki w wysokości 30tys zł .Opracowaniem projektu wraz z dyrektorem szkoły zajęła się pani Beata Cichecka.

Zadania gospodarcze szkoły

ROK 2006

Szkoła dysponuje obiektem, pomieszczeniami, wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewnia warunki do realizacji je zadań statutowych, oraz możliwości osiągania wysokiej jakości pracy. Szkoła jest systematycznie remontowaną. W celu zgromadzenia dodatkowych funduszy na potrzeby szkoły Rada Rodziców zorganizowała bal sylwestrowy na powitanie roku 2006. Dzięki owocnej współpracy Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej organ prowadzący przeznaczył środki finansowe na przeprowadzenie kolejnych remontów, takich jak:

 • wymiana okien
 • położono glazurę i terakotę w świetlicy szkolnej i łazience personelu kuchennego
 • doposażono kuchnię
 • zakupiono drzwi antywłamaniowe do pracowni informatycznej i księgowości
 • wymieniono wszystkie drzwi do pomieszczeń klasowych
 • sukcesywnie wymienione są kaloryfery
 • zakupiono nowe meble, krzesła i ławki do wszystkich klas
 • pomalowano górny i dolny korytarz
 • naprawiono ogrodzenie szkoły

 Konkursy i nagrody

W szkole stosowane są różnorodne metody nauczania, w celu osiągnięcia najwyższych wyników nauczania. Szkoła promowana jest poprzez szerokie uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, sportowych, wokalnych. Uczniowie osiągają liczne sukcesy i zostają nagrodzeni.
 Corocznym sukcesem są rezultaty sprawdzianu szóstoklasistów. Szkoła uzyskuje wyniki powyżej średniej krajowej.
Oto  wyniki najbardziej znacznych konkursów:
 
2006/2007
- Uczennica klasy VI Żaneta Nguyen – Huu była finalistką konkursu Interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 
2008/2009
- Wyróżnienie dla Patrycji Kurek w Konkursie Recytatorskim w Mysłowicach organizowany przez Delegaturę Oświaty w Sosnowcu, nauczyciel przygotowujący  Maria Machura
- Wyróżnienie II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” dla Aleksandry Cicheckiej i Michała Bańki, nauczyciel przygotowujący Beata Krasoń
- I miejsce w Gminnym Konkursie Ruchu Drogowego dla uczniów Oskara Mazura, Igora Płaczkowskiego, Dawida Machury, Rafała Spyry, nauczyciel przygotowujący Beata Krasoń
- I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym dla Małgorzaty Cicheckiej, Patrycji Kurek, Emilii Witkowskiej, Aleksandry Spyra
- wyróżnienie dla Małgorzaty Cicheckiej w konkursie na zagłębiowską palmę wielkanocną
 
2009/2010
- Uczennica klasy VI Emilia Witkowska była finalistką konkursu Interyscyplinarnego w Katowicach, nauczyciele przygotowujący Beata Krasoń, Maria Machura, Ilona Witkowska
- I miejsce dla Patrycji Kurek w Konkursie Recytatorskim w Mysłowicach organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, nauczyciel przygotowujący Maria Macura
- II miejsce dla Aleksandry Cicheckiej w „Zagłębiowskim konkursie palmy wielkanocnej”
- Koło przyrodnicze prowadzone przez nauczycielkę przyrody panią Ilonę Witkowską zostało laureatem „EcoAktywni” 2010 r, który był organizowany przez WFOŚiGW w Katowicach i zdobyło nagrodę w wysokości 5 000 zł
 
2010/2011
- Uczeń klas VI Patryk Rubin został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, nauczyciel przygotowujący Beata Krasoń, Ilona Witkowska
- Uczennica klasy VI Aleksandra Cichecka  była finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody
- Patryk Rubin otrzymał wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Prezydenta Miasta Mysłowice
- Julianna Frącisz uczennica klasy III zdobyła nagrodę Grand Prix w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Szkół Miasta Poręba za wykonanie piosenki Czerwonych Gitar „ Biały Krzyż”

 

Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe
ROK 2009/2010

W szkole rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniem, który jest potrzebuje. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniowi.
Od roku 2009/2010 były realizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne wynikające z art. 42 KN. W ramach zajęć odbywają się :
- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy
- zajęcia gier i zabaw
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów np. plastyczne, teatralne, sportowe, recytatorskie, zajęcia z uczniem zdolnym i mającym trudności z języka polskiego i matematyki.
Szkoła poszerza zakres zajęć pozalekcyjnych, a przez to staje się coraz bardziej atrakcyjna. Od roku szkolnego 2009/2010 każdy  nauczyciel .
Realizuje 1 godzinę dodatkową w tygodniu wynikającą z art. 42 KN.

ROK 2010/2011/ 2011/12

W latach 2010/ 2011 i 2011/2012 liczba godzin wynikających z art.42 KN wzrosła do 2 godzin w tygodniu dla każdego nauczyciela.
Szkoła w pełni zaspokaja potrzeby edukacyjne i rozwój osobowościowy każdego ucznia. Organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów, np. kółko informatyczne, przyrodnicza. Prowadzone są również zajęcia w celu wyrównywania wiedzy i umiejętności. W najtrudniejszych przypadkach na wniosek nauczyciela kierowani są do PPP w Zawierciu. Prowadzone są zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia prowadzi w szkole pedagog szkolny, oligofrenopedagog. Organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, których celem  jest wyrównywanie szans edukacyjnych, deficytów rozwojowych,  w  celu przezwyciężenia trudności uczniów z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego. Prowadzone są również zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego – sprawdzian dla uczniów klasy VI.
 Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla oddziałów przedszkolnych: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski. Realizowane były też programy własne, jak:
- „Jem kolorowo” odpowiedzialna Pani Agnieszka Wierzbińska
- „Szklanka mleka” odpowiedzialna Pani Agnieszka Wierzbińska
- „Pierwsza małą pomoc” odpowiedzialna Pani Agnieszka Wierzbińska
-  „Palenie szkodzi zdrowiu” odpowiedzialna Pani Beata Krasoń

AWANS ZAWODOWY

2007/2008
Dominika Jureczko – nauczyciel kontraktowy
2008/2009
Justyna Gajek, Urszula Szymczyk , Katarzyna Szewczyk – Drabek, Agnieszka Sowińska – nauczyciele kontraktowi
2009/2010
Anna Woźniak – Drosik – nauczyciel kontraktowy
Beata Cichecka  – nauczyciel dyplomowy
2010/2011
Agnieszka Hagno – nauczyciel kontraktowy
Sylwia Jaworska – Szczęch – nauczyciel mianowany
2011/2012
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęły
- Dominika Jureczko
- Katarzyna Szewczyk – Drabek
- Justyna Gajek
- Urszula Szymczyk

Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

2008/2009

    Sylwia Jaworska – Szczęch, Edukacja wczesnoszkolna studia podyplomowe
    Katarzyna Szewczyk – Drabek,  Pedagogika Specjalna  - oligofrenopedagogika, studia licencjackie

 
2009/2010

    Katarzyna Szewczyk – Drabek kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną i profilaktyką  studia magisterskie

 
2010/2011

    Beata Krasoń, Elżbieta Wystrychowska Oligofrenopedagogika kurs kwalifikacyjny
    Agnieszka Hagno   Psychopedagogika – oligofrenopedagogika, studia licencjackie

 
2011/2012
1.  Justyna Gajek Terapia pedagogiczna studia podyplomowe
2.  Agnieszka Hagno  Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,  studia magisterskie
3.  Anna Woźniak – Drosik Wychowanie techniczne, studia podyplomowe

Nauczyciele pracujący w szkole

 1. Agnieszka Sowińska – pedagog szkolny 2008/2009
 2. Wioletta Dziechciarz – nauczyciel języka angielskiego 2002/2005
 3. Izabela Orman – Poma – nauczyciel wychowania fizycznego 2005/2008
 4. Katarzyna Otręba - nauczyciel języka angielskiego 2006
 5. Barbara Kułach - nauczyciel języka angielskiego 2006
 6. Halina Rygalik – nauczyciel świetlicy, religii 2005/2006
 7. Katarzyna Iłyszyn – nauczyciel plastyki 2006/2008
 8. Justyna Gajek – wychowanie przedszkolne 2008 do nadal
 9. Urszula Szymczyk – wychowanie przedszkolne, W – F, nauczanie zintegrowane do nadal
 10. Katarzyna Szewczyk – Drabek – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog 2008 do nadal
 11. Anna Woźniak –Drosik – nauczyciel plastyki 2008 do nadal
 12. Agnieszka Hagno – pedagog szkolny 2010 do nadal
 13. Magdalena Ajchenlaub – oligofrenopedagog 2008 do nadal

Od roku szkolnego 2007/2008

W szkole zostaje utworzona samodzielna komórka organizacyjna – księgowość zatrudniono:
- Ewa Weber – główna księgowa
- Joanna Mucha – specjalista do  spraw płac i ZUS

Rok szkolny 2011/2012 trudności kadrowe

- Obowiązki kucharki przejmuje Pani Dorota Rubin
- Intendentka Pani Magdalena Furtach
- sprzątaczki Pani Maria Rdes, Pani Barbara Lebiodka, Pani Beata Paliga
- konserwator Pan Krzysztof Dworak

Staże dla osób bezrobotnych – finansowane przez Urząd Pracy

Na terenie szkoły w latach 2008/2011 staż odbyło 6 osób na różnych stanowiskach:
- pomocy kuchennej,
- sprzątaczki,
- pomoc przedszkola,
-  świetlica szkolna,
- wczesnoszkolna edukacja,
-  intendent

Praktyki studenckie

W latach 2007/2012 na terenie szkoły praktyki studenckie odbyło 10 studentów. Praktyki odbywali w zakresie:
- W – F
- Przyrody
- Język angielski
- pedagoga szkolnego
- edukacji wczesnoszkolnej
- wychowania przedszkolnego

Stan szkoły na przestrzeni lat 2002-2012

2002/2003 „0” + I – VI 109 uczniów
2003/2004„0” + I – VI 102 uczniów
2004/2005 „0” + I – VI 99 uczniów
2005/2006 „0” + I – VI 90 uczniów
2006/2007 „0” + I – VI 85 uczniów
 
Obserwuje się tendencje spadkową dyrektor szkoły podejmuje działania w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych. Za zgodą organu prowadzącego szkołę w roku szkolnym 2007/2008 tworzy się oddział „0”  i oddział mieszany dla dzieci 4 i 5 –letnich. Stan szkoły wynosi
 klasy I – VI  84 uczniów + przedszkole 20 uczniów 
2008/2009 powstają dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 4  - 5 letnich oraz oddział „0”  
 stan szkoły 76  uczniów klasy I – VI  + 34 uczniów  przedszkole 
2009/2010 tworzy się ze względu na potrzeby środowiska 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3 – letnich, 4 – letnich, 5 – letnich, 6 – letnich. Stan szkoły
 klasy I – VI  81 uczniów +60 uczniów przedszkole
 Przedszkole cieszy się powodzeniem w środowisku. Jest coraz większe zainteresowanie osób z poza miasta Poręby.
2010/2011 stan szkoły klasy I – VI 85 uczniów + 68 uczniów, 4 oddziały przedszkolne
2011/2012 stan szkoły klasy I – VI 80 uczniów + 73 uczniów, 4 oddziały przedszkolne

XXXVIII Dni Poręby - nasza szkoła odbiera klucze od bram miasta

ROK 2012

W lutym 2012r Rada Pedagogiczna udzieliła pani dyrektor Annie Kwapisz-Pańczyk poparcia na kolejną kadencję w latach 2012/17.Z wielką niecierpliwością wszyscy oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie.
Na zakończenie roku szkolnego 2011/12 zaplanowano uroczyste obchody 80 lecia istnienia szkoły. Przygotowania już się rozpoczęły.

Kronika

 

Kalendarz wydarzeń

październik 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Menu pomocnicze

filmy

My na mapie


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.