Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie rozpoczyna się w 1928 roku. Wtedy to zapadła decyzja, by na terenie dzielnicy Poręba – Górka otworzyć szkołę.
Podczas zaboru rosyjskiego nie było tutaj zorganizowanej nauki szkolnej. Rodzice osobiście wynajmowali nauczycieli dla własnych dzieci celem nauczania ich podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Po odzyskaniu niepodległości wynajmowano pomieszczenia do nauczania w prywatnych domach. Dzieci z Poręby oraz z Poręby – Górki uczyły się w budynku Rydzego. Na Kierszuli pobierały dzieci naukę u Sadowskiego i u Kępy. Nauczanie prowadził jeden nauczyciel. Do wyjątków należały dzieci, którym udało się ukończyć naukę zakresie pełnej szkoły podstawowej. Ogólnie dzieci kończyły edukację w zakresie klasy trzeciej, czwartej, piątej.
Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie tworzą dzielnice obecnego miasta Poręba: Kierszula oraz Górka.

1928 – 1944

W 1928 r. Fabryka Maszyn przekazała działkę do budowy szkoły w Porębie Górce. Rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych.

Organizację robót budowlanych prowadził zarząd gminy w Porębie. Wójtem gminy był wtedy Karcz Antoni zamieszkały w Krzemiędzie.

W 1932 roku dzieci z Poręby – Górki i Kierszuli uczyły się już w czterech izbach lekcyjnych w nowym budynku szkolnym. Szkoła miała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II w Porębie Górce stopień organizacyjny szkoły stanowił 6 oddziałów. Kierownikiem szkoły był Goc Józef nauczyciele Goc Wanda, Szota. Szotowa później Rajczykowa. Religii uczył Bętkowski. W tym samym czasie mieszkańcy Kierszuli na własnej działce postawili budynek w nim prowadzono zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

historia1

Taki stan edukacji w tutejszym obwodzie szkolnym trwał do wybuchu drugiej wojny światowej.

W dniu 3 czerwca 1938 r. wizytował szkołę dr Stanisław Kursa z Inspektoratu Oświaty w Sosnowcu.

W dniu 3 września 1939 r. Porębę zajęli Niemcy. W szkole zakwaterowano wojsko niemieckie. 26 września 1939 r. Żandarm w Zawierciu zezwolił na otwarcie szkół w powiecie zawierciańskim dla dzieci polskich.

Dzieci z obwodu szkolnego z Poręby oraz z obwodu Poręby – Górki uczyły się na zmiany w Porębie – Górce. Inspektorem szkolnym na powiat zawierciański był Antoni Szaper – w 1944 r. wywieziony z rodziną do obozu. Kierownikiem szkoły były nauczycielki Skibińska Maria, Osys Kazimiera.
Rok szkolny 1939 / 40 zakończył się 31 marca. Nowy rok szkolny rozpoczęto 5 kwietnia, a zakończono 21 lipca 1940 r. Przed zakończeniem nauki Niemcy rozkazali zebrać podręczniki rzekomo do przechowania na okres ferii. Podręczniki przekazali na makulaturę.

Po feriach 1940 r. szkoły w powiecie zawierciańskim zamknięto. Zajęcia w szkołach wznowiono dopiero na początku lipca 1942 r. Dzieci przychodzące do szkoły były wykorzystywane do zbierania owoców leśnych – jagód, poziomek, malin lub oplewiały uprawy w gospodarstwie folwarcznym w Porębie. Nauka w szkole odbywała się tylko w dni wolne od pracy. Nauczyciele wtedy jak najwięcej przekazywali wiadomości z języka polskiego, matematyki i nauki o przyrodzie.
W lipcu 1944 r. w budynku szkoły w Porębie – Górce zakwaterowano formacje robocze Ukraińców i Czechów służących dla Niemców. Nauka do końca okupacji została przerwana.

1945 – 1970

Po wyzwoleniu Poręby 20 stycznia 1945 r. Rok szkolny rozpoczął się 19 lutego a zakończył 7 lipca 1945 r.

W szkole zatrudnione były tylko 2 nauczycielki. Funkcję kierownika szkoły pełniła p. Czarniak Aniela. Pierwszym inspektorem szkolnym na powiat zawierciański był Skowron Piotr. Powiat zawierciański włączono do Kuratorium Śląskiego w Katowicach.

Na fotografii pierwszy kierownik szkoły – Aniela Czarniak
Obok uczennica Teofila Głąbińska ( Kłys )

Dzieci przerośnięte wiekiem kończyły w trybie przyśpieszonym 2 klasy w okresie jednego roku szkolnego. 10 listopada 1945 r. wizytował szkołę inspektor z Zawiercia Piotr Skowron. Istniała tu Publiczna Szkoła Powszechna II stopień o 3 siłach nauczycielskich. Stan uczniów zapisanych wyniósł w klasie I – 36 w klasie II – 46, w klasie III – 30, w klasie IV – 17 razem 129. Praktycznie w szkole pracowała tylko 1 nauczycielka, 2 sporadycznie dochodziły. Wobec braku obsady kadrowej dzieci z klas V I VI zostały odesłane do Szkoły Podstawowej w Porębie. Klasy I – II uczyły się oddzielnie po 2 godziny dziennie, klasy III – IV były łączone.

W 1946 r. Publiczna Szkoła Powszechna w Porębie Gorce otrzymała I stopień organizacyjny – 7 oddziałów o 3 nauczycielach. Do szkoły uczęszczało 164 dzieci. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Klasy I – II oddzielnie. Jedną z 4 istniejących izb lekarskich przeznaczono na mieszkanie dla kierownika szkoły. W budynku szkolnym założono instalację elektryczna. Kierownikiem szkoły był Smak Antoni, nauczyciele Smak Maria, Chosaj Anna.

W roku szkolnym 1946 / 47 uczęszczało do szkoły 170 uczniów. Pracowali nauczyciele: Smak Antoni – kierownik szkoły, Smak Maria, Chosaj Anna. Nauka odbywała się wciąż w klasach łączonych. W roku szkolnym 1947 / 48 uczęszczało do szkoły 148 uczniów. Od miesiąca marca 1948r. pracowały w szkole tylko 2 nauczycieli. Kierownik szkoły Smak otrzymał płatny urlop na studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym we Wrocławiu.

21 kwietnia 1948 r. wizytował szkołę inspektor szkolny z Zawiercia Piotr Skowron.

W roku szkolnym 1948 / 49 przydzielono szkole 4 etaty nauczycielskie. Uczęszczało do szkoły 180 uczniów. Przypadało obciążenie na I nauczyciela 45 uczniów. Praktycznie pracowały w szkole tylko 3 nauczycielki. Obciążenie na jedną siłę pedagogiczną wynosiło 60 uczniów.

Na fotografii otwarcie roku szkolnego 1948/49. Dzieci przed budynkiem szkolnym i nauczyciele w środku.
Od lewej Zielińska Barbara (Cieślik), Aniela Chosaj – kierownik szkoły, Wesołowska Alicja.

W roku szkolnym 1949 / 50 kierownikiem szkoły został mianowany Alojzy Durczok, który pełnił funkcję kierowniczą również w roku 1950 / 51. W tym okresie uczyły nauczycielki: Alicja Wesołowska, Krystyna Świerzawska, Barbara Zielińska / Cieślik/.

Od 1945 r. nie brano pod uwagę specjalizacji nauczycieli w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Zakłady kształcenia nauczycieli licea pedagogiczne przygotowywały nauczycieli uniwersalnie do nauczania poszczególnych przedmiotów. I tak w tutejszej szkole nauczyciele realizowali proces dydaktyczno – wychowawczy w poszczególnych klasach i przedmiotach obowiązywał tygodniowy wymiar pracy nauczyciela 36 godzin.

Od 1 września 1951 r. mianowany przez Wydział Oświaty w Zawierciu Mieczysław Zmuda objął funkcję kierownika szkoły. Alojzy Durczok otrzymał posadę kierownika szkoły powszechnej w Niegowonicach p. Zmuda uczył w starszych klasach języka polskiego i matematyki. Pozostałych przedmiotów w klasach uczyli nauczyciele: Teresa Bielecka, Jan Machelski, Marian Kuc do 1956 r.

Od 1 września 1952 r. została wprowadzona nazwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie. Nazwa “szkoła podstawowa” zamiast powszechna wprowadzono w całej Polsce. Kierownikiem Wydziału Oświaty był Walenty Miciński.


W 1955 r. dokończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie. Na piętrze urządzono trzy sale lekcyjne, mieszkanie i gabinet kierownika szkoły. Na poddaszu 2 izby lekcyjne oraz mieszkanie zastępcze dla nauczyciela. Duży wkład pracy wnieśli rodzice.

Fundusze na zakup materiałów budowlanych przekazał generał Jerzy Ziętek wóczesny Wojewoda Katowicki.

Na fotografii otwarcie roku szkolnego 1948/49. Dzieci przed budynkiem szkolnym i nauczyciele w środku.
Od lewej Zielińska Barbara (Cieślik), Aniela Chosaj – kierownik szkoły, Wesołowska Alicja.

15 maja 1956 r. wizytowała zajęcia wychowania fizycznego w szkole Barbara Cieślik jako instruktor po ukończonym studium. Wizytująca stwierdziła co następuje: stopień organizacyjny szkoły 7 oddziałów, uczęszcza do szkoły 140 uczniów. Wychowanie fizyczne prowadzą Sabina Ciuk w klasie I – V Jan Machelski w klasach VI – VII.

W okresie kierowania pracą w szkole przez p. Mieczysława Żmudę nauczyciele specjalizowali się w nauczaniu przedmiotów samodzielnie lub na dokształceniu uzupełniającym. Rozwijała się samorządność dzieci poprzez działalność organizacji. Pan Zmuda uczył historii, geografii i opiekował się spółdzielnią uczniowską. Od 01 września 1956 Zofia Kowalewska uczyła w klasach I – III do 01 września 1966 r. p. Henryka Rubin uczyła matematyki w klasach V – VII od 1958 do 1962 r. , p. Zenobia Jamborska uczyła historii klasy I – IV i profesjonalnie opiekowała się drużyną zuchów oraz samorządem uczniowskim. Pani Teresa Bielecka uczyła w klasach I -IV do 1963 r.

Od 01 września 1963 r. Maria Juras uczyła matematyki w klasach V – VII. Opiekowała się kołem PCK.

Od 01 września 1956 p. Anna Gęgotek uczyła języka polskiego do 01 września 1967 w klasach starszych oraz języka rosyjskiego. Opiekowała się organizacjąS.K.O.

Od 01 września 1966 Helena Więckowska Uczyła w klasach młodszych i prowadziła zajęcia świetlicowe. Od 01 września 1966 p. Krystyna Marszałek (Panek) uczyła do 1983 fizyki i chemii. Opiekowała się harcerską drużyną do 1967 r.

Od 01 września 1967 p. Jadwiga Dziura (Rauk) uczyła języka rosyjskiego oraz języka polskiego w klasach V – VIII. Prowadziła drużynę harcerską

1970 – 1990

Od 01.12.1970 r. p. Grażyna Mazur prowadziła zajęcia w świetlicy. Uczyła w klasach młodszych oraz geografii. Pan Jan Machelski uczył biologii i prowadził wychowanie fizyczne
z chłopcami. Od 01 września 1972 r. Teresa Leśniewska uczyła w klasach I – III oraz prowadziła zajęcia praktyczno – techniczne w klasach starszych. W okresie ferii dzieci pod opieką wychowawczyń z tutejszej szkoły wyjeżdżały na kolonie letnie oraz zimowiska.

Nauczycielki SP nr 2 w Porębie.

Od lewej: Maria Juras, Anna Gęgotek, Zenobia Jamborska, uczennica Barbara Hąc i Krystyna Panek.

Z okazji okolicznościowych uroczystości w szkole Drużyna zuchowa ” Borowik” oraz drużyna harcerska wystawiały program artystyczny organizowany przez opiekujące się panie tymi drużynami.

Drużyna Zuchowa “Borowiki”. Instruktorka pani Zenobia Jamborska.

Drużyna harcerska im. K. Świerczewskiego. Opiekunka drużyny Jadwiga Rauk.

1963 od 8 do 16 stycznia wizytował prace szkoły p. Stanisław Jopek – wizytator szkolny, wysokiej klasy pedagog.

Inspektorem szkolnym był mgr Piotr Grzyb. Od 3 lutego do 18 lutego Wydział Oświaty w Zawierciu przeprowadził wizytację w sprawie przygotowania do wprowadzenia reformy szkolnej. Całym wizytatorem szkoły był p. Stanisław Jopek.

Od 01 wrzesień 1966 r. wprowadzono program 8 oddziałów. Ilość 5 sal lekcyjnych oraz pracownia fizyczna zapewniały prawidłową realizację programu 8 oddziałów. 1967 r. w ramach inwestycji K.O.S. w Katowicach nastąpiła dalsza rozbudowa szkoły. Wybudowana została zastępcza sala gimnastyczna oraz urządzenia socjalne: kuchnia, jadalnia, zamontowano centralne ogrzewanie.

W 1969 r. w jadalni wprowadzono zajęcia świetlicowe dla dzieci. P. Więckowska Helena pełniła funkcję kierownika świetlicy, a p. Jan Machelski był wychowawcą świetlicy oraz prowadził “zajęcia wyrównawcze”.

31 sierpnia 1979 r. mgr Mieczysław Żmuda odszedł na emeryturę. Dyrektorem szkoły został mianowany p. Tomasz Kłys, Inspektorem Oświaty w Zawierciu był mgr Feliks Adler, a kuratorem okręgu szkolnego w Katowicach dr Tadeusz Pałys. P. Kłys objął prowadzenie kultury fizycznej. Uczył zajęć praktyczno – technicznych w klasach V – VIII. Uczył śpiewu i muzyki w klasach IV – VIII, zespół wokalny prowadził naukę gry na dzwonkach hromatycznych dzieci klas III – IV.


Zespół nauczycielek miał pełne kwalifikacje do nauczania wybranych przedmiotów. Pani Zenobia Jamborska uczyła w klasach I – III i pełniła funkcje drużynowej zuchów.<> Pani Teresa Leśniewska uczyła klasę III i prowadziła zajęcia techniczne dziewcząt. Opiekowała się SKO, pani Maria Juras uczyła matematyki, pani Grażyna Mazur uczyła w klasach młodszych oraz geografii, była opiekunką koła PCK, pani Jadwiga Rauk uczyła języka polskiego, języka rosyjskiego i była drużynową drużyny harcerskiej, pani Krystyna Panek uczyła fizyki i chemii. Mgr Mieczysław Żmuda zatrudniony na pół etatu uczył historii i przysposobienia obronnego.


W roku szkolnym 1982 / 1983 obowiązywał tygodniowy wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciela 26 godzin. Grono Pedagogiczne zwiększyło się do 14 osób. Na własną prośbę zostali zatrudnieni: mgr Aleksandra Derej nauczycielka języka polskiego, p. Teofila Kłys – nauczycielka geografii, inż. Beata Krasoń – zajęcia praktyczno – techniczne i rysunek, p. Włodzimierz Rubin – nauczyciel matematyki, p. Alicja Nowak – nauczycielka języka polskiego. Odeszła do SP NR 4 w Zawierciu pani Jadwiga Rauk. 01 września 1983 r. odeszły do SP nr 3 w Zawierciu pani Alicja Nowak, mgr Krystyna Panek.

Zatrudniona została mgr Teresa Drabek. Uczyła fizyki i chemii, matematyki. Pani Juras Maria została mianowana kierownikiem świetlicy. Zatrudniona mgr Anna Góral uczyła 4 godziny języka rosyjskiego.

Na podstawie karty nauczyciela wydanej 1982 r. obowiązywały nowe postanowienia. 18 godzin obowiązywał nauczyciela tygodniowo wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach przysługują tytuły służbowe: dyrektor szkoły, wicedyrektor lub kierownik świetlicy, biblioteki.

W pracy szkoły wychowawcy integrowali działalność organizacji dziecięcych. Aktywizowała się w programie wychowawczym organizacja Z.H.P 1982 r. drużyna koedukacyjna została podzielona na harcerzy i harcerki. Drużyna harcerska na uroczystej zbiórce otrzymała imię Hanki Sawieckiej i nr 20.

Uroczystość nadania imienia drużynie harcerskiej.

Młodzież harcerska uczestniczyła w obozach zagranicznych – 19 w Niemczech, 19 w Czechach. Kierownikiem obozów był pan Włodzimierz Rubin.

Harcerki i harcerze chętnie brali udział w rajdach po jurze i w obozach harcerskich. Opiekę nad drużynami rajdowymi sprawowali: drużynowa Grażyna Mazur, dh phm Rubin Włodzimierz i Hm Kłys.

Na zdjęciu czołowa grupka drużyny rajdowej.

31 sierpnia 1986 odeszli na emeryturę Teofila Kłys i Tomasz Kłys, Helena Więckowska.

1 września 1986 r. dyrektorem szkoły został Włodzimierz Rubin, a funkcję gospodarza miasta pełnił Burmistrz Włodzimierz Spyra ( do 10.11.2002r). Inspektorem Oświaty w Porębie był inż. Maciej Rudzki. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole – 10 osób. Dyrektor szkoły uczył matematyki. Wybudowano boisko do piłki siatkowej oraz koszykówki. Pracownię zajęć technicznych doposażono w nowoczesne urządzenia. 31 sierpnia 1987 r. odszedł na emeryturę p. Machelski.

W roku szkolnym 1987 / 88 uczniów w szkole było 134 a funkcję wychowawczyń w klasach pełniły i uczyły:

– Wystrychowska Elżbieta – oddział przedszkolny
– Mirowska Ilona – klasa pierwsza
– Pani Zenobia Jamborska klasa druga 31.08.1988 odeszła na emeryturę
– Pani Grażyna Mazur – klasa III
– Pani Teresa Leśniewska – klasa IV
– Pani Beata Krasoń – wychowawstwo klasa V, nauka zajęcia techniczne i rysunek
– mgr Maria Machura wychowawca klasy VI nauka historii
– mgr Aleksandra Derej – wychowawca klasy VII, nauczanie języka polskiego.
– Kierownikiem świetlicy była p. Elżbieta Drabek.

31.08.1990 r. Pan Włodzimierz Rubin ustąpił z pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Zaangażował się do nauczania matematyki w pełnym wymiarze godzin.

Od 01.09.1990 r.funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Aleksandra Szewczyk – Derej

31.08.1999 r. p. Włodzimierz Rubin odszedł na emeryturę.

Od 01 września 1990 r. przeprowadzono reformę szkolnictwa w Polsce. W szkołach podstawowych realizuje się program 6 oddziałów. Po zakończeniu 6 klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie uczniowie przechodzą do trzyletniego gimnazjum w Porębie.

1990 – 2005

W latach 1990 – 31.08.2002 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie pełniła mgr Aleksandra Szewczyk – Derej.

Kadrę pedagogiczną w tym okresie stanowili:

– Beata Cichecka,
– Elżbieta Drabek (do 1999 r.),
– Teresa Drabek (do 1997 r.),
– Beata Krasoń,
– Maria Machura,
– Grażyna Mazur,
– Ilona Mirowska,
– Magdalena Hajdas (1997 – 2002 r.),
– Ewa Olszańska – Rok ( do 1996r.),
– Anna Kwapisz – Pańczyk,
– Beta Kubicz (do 2000r.),
– Włodzimierz Rubin (do 1999 r.),
– Wojciech Wnuk (1996 – 2000 r.),
– Agnieszka Wierzbińska,
– Elżbieta Wystrychowska,
– ks. Jerzy Kuliś.

Dyrektorka szkoły podejmowała działania, których celem było podnoszenie poziomu pracy dydaktyczno – opiekuńczej szkoły. Praca ta zapewniała warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Szkoła otaczała opieką uczniów zdolnych celem przygotowania do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz egzaminów wstępnych do szkół średnich.


W 1995 r. uczennica Małgorzata Marcinkowska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i została finalistką uzyskując 7 lokatę w olimpiadzie z języka polskiego. Uczeń Zbigniew Adamus odnosił sukcesy w olimpiadzie z fizyki na szczeblu wojewódzkim oraz w rejonie z matematyki.


Szkoła zapewniała uczestnictwo uczniów w różnych formach życia kulturalnego. Jako jedyna szkoła Poręby zapoczątkowała w tym czasie wyjazdy na ” Zieloną Szkołę” i nieprzerwanie kontynuuje tę akcję do dziś. To niejednokrotnie jedyna szansa wyjazdu dzieci poza miejsce swojego zamieszkania. Wszystkie uroczystości szkolne, np. pasowanie uczniów, Dzień Niepodległości, Wigilia, Dzień Ziemi, udział w Przeglądzie Artystycznym Szkół, uroczystości zakończenia roku szkolnego zawsze pozostawiły niezapomniane wrażenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wykonano różne zadania administracyjno – gospodarcze: wymieniono część stolarki okiennej, wykonano prace tynkarsko – renowacyjne, odwodniono teren wokół budynku szkoły, podłączono instalację ogrzewania gazowego, modernizowano boiska szkolne. Wiele z tych prac wykonano dzięki angażowaniu się rodziców do pracy na rzecz szkoły.

Lata 90-te to czas stopniowych zmian w oświacie. W 1992 r. nastąpiło przejęcie placówki pod zarząd Urzędu Miejskiego. W roku 1993/1994 wprowadzono język angielski do klas V – VII. Podniesiono wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Wszyscy nauczyciele SP2 podnieśli swoje kwalifikacje kończąc studia wyższe. Uzyskali również dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

W roku szkolnym 1999 / 2000 wdrożona została reforma systemu Edukacji. Szkoła Podstawowa nr 2 stała się sześcioletnią Publiczną Szkołą Podstawową. W czerwcu 2000 r. po raz ostatni mury szkoły opuścili absolwenci klasy VIII. W czerwcu 2001 r. pierwsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i rozpoczęli naukę w gimnazjum. Pierwszy sprawdzian uczniów klasy VI odbył się 10 kwietnia 2002 r.
 


Od września 01.09.2002 r. w wyniku konkursu funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie pełni mgr Anna Kwapisz – Pańczyk.

W wyniku wyborów powszechnych burmistrzem miasta zostaje mgr Jan Macierzyński, a mianowanym na stanowisko wice burmistrza mgr Marek Śliwa.

Pracę w szkole rozpoczynają nowi nauczyciele:

– Magdalena Mysur,
– Wioletta Dziechciarz (20002 – 2005),
– Sebastian Wilczyński (2002 / 2005),
– Sylwia Jaworska – Szczęch ( od 2004),
– Izabela Orman – Poma (od 2005).

W 2004 r. na zasłużoną emeryturę odeszła wieloletnia nauczycielka klas I – III Pani Grażyna Mazur.

Zgodnie z działalnością statutową szkoły podejmuje się działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły zgodnie z wymaganiami i standardami. Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w celu rozwijania umiejętności i zdolności uczniów oraz ich rozwoju emocjonalnego. Zadanie to jest realizowane poprzez różnorodne metody nauczania. Nauczyciele wykorzystują pomoce dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem techniki przekazu multimedialnego. Wzbogacany jest warsztat pracy nauczycieli poprzez zakup pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, edukacyjnych i multimedialnych.

Szkoła zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami i zgodnie z wyuczonymi specjalnościami przydziela przedmioty nauczania. Nauczyciele przywiązują dużą wagę do doskonalenia zewnętrznego. Efektywnie wykorzystują zdobyte umiejętności w bezpośredniej pracy z uczniem. Nauczyciele ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a ich osiągnięcia są doceniane i upowszechniane.

Efektem pracy nauczycieli są coraz wyższe wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klasy VI. Diagnozowane są wybrane obszary działalności szkoły. Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej i wychowawczej pozwala stwierdzić, że proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o odpowiednie metody nauczania. Stwarza możliwości kształtowania umiejętności, rozwijania zainteresowań. Oddziaływania pedagogiczne uwzględniają potrzeby wiekowe dzieci i zapewniają dobre samopoczucie w szkole, wyzwalając chęć do aktywności poznawczej, emocjonalnej.

Ocenie stanu warunków i efektów pracy szkoły służy mierzenie jakości pracy szkoły. Celem tych badań jest analiza i ocena stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Do SP nr 2 uczęszczają dzieci, które znajdują się w obrębie tej szkoły, ale również uczęszczają uczniowie spoza obwodu szkoły. Rodzice chętnie wybierają SP nr 2 gdyż jest bezpieczna, klasy liczą średnio 15 uczniów, którzy mogą liczyć na indywidualną pomoc ze strony nauczycieli.


Szkoła rozpoznaje i analizuje przyczyny trudności w nauce swoich uczniów. Prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania, dostosowują zadania do poziomu i możliwości uczniów. Zauważalny jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.


Na zajęciach nauczyciele stwarzają uczniom sytuacje porównywalne z egzaminami zewnętrznymi. Wyniki sprawdzianów są porównywalne z oceną wiedzy i umiejętności dokonywanej przez szkołę.


W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe. Działają koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, języka angielskiego oraz kółka zainteresowań: wokalno – taneczne i komputerowe. Uczniowie i rodzice są bardzo dobrze zorientowani w ofercie zajęć dydaktycznych proponowanych przez szkołę. Nauka języka angielskiego realizowana jest od pierwszej klasy.

Nauczyciele wspierają rodziców w procesie kształcenia i wychowania ich dzieci poprzez rozmowy, pedagogizację, organizowanie prelekcji z udziałem specjalistów rzetelne informowania o postępach dzieci, reagowania na indywidualne potrzeby rodziców i ich dzieci.

Opieka i wychowanie, zasoby materialne szkoły zapewniają prawidłową realizację jej zadań statutowych. Do silnych stron szkoły należą:

– bardzo dobra atmosfera szkoły, czyli realizacja między nauczycielami, rodzicami i dziećmi
– atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów
– aktywny udział w różnego rodzaju konkursach
– systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci
– wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci
– zasoby materialne szkoły zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły

W szkole funkcjonują klasopracownie z języka polskiego i historii, przyrody, matematyki, nauczania zintegrowanego, oddziału przedszkolnego oraz pracownia komputerowa. Szkoła posiada zaplecze sportowe: salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią. Świetlica, oprócz dożywiania, prowadzi zajęcia edukacyjno – wychowawcze w pełnym wymiarze. Wszystkie pomieszczenia szkolne są funkcjonalne i estetyczne. W szkole jest możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego (magnetowid, DVD, ksero, fax, drukarka, telewizor).

Sala gimnastyczna

Nauczyciele tej szkoły rozpoznają szczególne uzdolnienia uczniów. Zwiększają wymagania edukacyjne. Czuwają nad ich przygotowaniem do konkursów.

Nauczyciele wypracowali metody pracy z uczniem zdolnym. Do pozytywnej oceny pracy szkoły przyczyniły się osiągnięcia i sukcesy uczniów.

W 2005 r. uczennica SP nr 2 Maryna Wąż została laureatką Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Częstochowie. Zakwalifikowała się i wzięła udział w XV Ogólnopolskim Festiwalu Słowa w Starachowicach. Uczennica ta otrzymała również indywidualne wyróżnienia w przeglądzie zespołów ” Herody 2005″ w Będzinie.

Sukcesy w konkursie recytatorskim odnosi uczennica Żaneta Wojaczek.

Uczennica Agnieszka Nowak otrzymała wyróżnienie i bardzo dobre wyniki w międzynarodowym konkursie matematycznym ” KANGUR”.

Agnieszka Nowak i Weronika Bryła otrzymały wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ” Eko – Planeta”.

Co roku uczniowie uczestniczą w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i uzyskują bardzo dobre wyniki. W SP nr 2 buduje się nie tylko pozytywny, sprzyjający uczeniu się klimat. Kreowany jest również pozytywny obraz szkoły w środowisku, dlatego uczniowie biorą udział w uroczystościach lokalnych.

Integracji ze społecznością lokalną służyły Festyny Rodzinne zorganizowane w roku 2003 i 2004. Imprezy te zawsze należały do udanych, a zarobione pieniądze szkoła przeznaczała na między innymi zakup kserokopiarki. Była to okazja do zaprezentowania dorobku artystycznego szkoły. Dzieci wystąpiły w widowiskach ” Szkolne Dziady Mickiewiczowskie” oraz ” Wycieczka po jednoczonej Europie”.

Przedstawienie ” Z piosenką humorem po Europie” prezentowane były na IX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Szkół. Była to muzyczna podróż dzieci po Europie, w czasie której poznawano kulturę i zabytki państwa Unii Europejskiej.

Tradycją szkoły stały się coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka klasa 0 – III prezentują swoje umiejętności podczas spotkań z seniorami. Są wiersze, piosenki, tańce, życzenia i laurki.

Z inicjatywy dyrekcji oraz rodziców organizowane są zabawy sylwestrowe dla społeczności lokalnej. Współpraca z rodzicami układa się pomyślnie. Widać wielki wkład pracy i zaangażowania rodziców. Szkoła kontynuuje dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują firmy, które sponsorują działania szkoły. Są to firmy ” Dorpol”, “Probud”, ” Galwanex”.

Dyrekcja szkoły we współpracy z rodzicami podejmuje i realizuje liczne zadania gospodarcze. Wymalowano klasy, korytarze, wycyklinowano parkiety w klasach i na Sali gimnastycznej. Wyremontowano łazienki na dolnym korytarzu. Zrobiono plac zabaw dla dzieci. Wymieniono pokrycie dachowe na starej części szkoły. Orynnowano salę gimnastyczną dokonano obróbki blacharskiej na nowej części szkoły. Sfinalizowano budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. Wymieniono drzwi do klas na górnym i dolnym korytarzu. Położono glazurę w łazienkach i świetlicy szkolnej.

Nowoczesna pracownia komputerowa

Szkoła pozyskała fundusze z Unii Europejskiej, dzięki którym utworzono nowoczesną pracownię komputerową z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi. Obecnie szkoła posiada 16 komputerów. Uczniowie i nauczyciele w pełni wykonują posiadaną bazę komputerową. Dzięki komputeryzacji szkoły zajęcia dla uczniów stały się niezwykle atrakcyjne. Dostęp do Internetu zmienił oblicze tej długotrwałej i zasłużonej placówki oświatowej na terenie dzielnic Poręby, Kierszula i Górka. Ukoronowaniem pracy i starań dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców stało się nadanie Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie imienia Jana Pawła II. Decyzję o nadaniu imienia podjęła Rada Miasta Poręba w dniu 26października 2005 r. To niewątpliwie przełomowy i historyczny moment w historii zasłużonej placówki oświatowej w Porębie.